Skip to main content

Mga Pagbabakuna sa Covid – Tatlong Minuto na Buster sa Alamat

Katotohanan: Ang lahat ng mga bakuna ay kumpleto ang klinikal na mga pagsubok at mga ipinalagay na ligtas.Ngunit ang kaligtasan sa pagmomonitor sa mga bakuna ay patuloy ,sa alin mang karaniwang mangyari sa mga bagong mga bakuna.Ang mga ilang humihiling sa paggamit sa internet sa pag-aaral  at matatapos sa huling mga petsa (2023 para sa Pfizer) ngunit hindi naibigay itong wastong nilalaman.

Katotohanan: Ito ay  maling kuru-kuro kung papano ang Pfizer at Moderna na mga bakuna,na gumagamit ng bagong teknolohiya na ang tawag ay mRNA, na trabaho.

Habang ang mga bakuna ay nagdadala ng maliit na bahagi ng genetikong mga tagubilin sa coronavirus (hindi ang buong baktirya )na tutulong sa iyong katawan na
pag-aralan  na lalabanan ,ang mensahero  na mga tagubilin ay hindi maaaring pagsamahin sa iyong DNA at sisirain ng katawan kaagad pagkatapos na sila ay ginamit.

Katotohanan: Hindi totoo dahil walang laman na aktibo na porma ng baktirya. Anuman na pansamantala na mga epekto na mayroon ka ( hindi lahat ng mga tao ay
mayroon sila)ay natural na kasagutan sarili mong immune na sistema,na umepekto na parang lumalaban na tunay na baktirya.

Katotohanan: Walang mga bakuna na mag-alok ng 100% proteksyon. Ngunit pagkatapos ng dalawang dosis na kasalukuyang mga bakuna ay mag-alok  ng   napakamabuting proteksyon laban sa pangkalahatan na Covid.At ang mga ito ay napakataas ang epekto (96% para sa Pfizer at 92% para sa Oxford-AstraZeneca) laban sa pagkakaospital mula sa Delta variant.

Tandaan, kahit ang pinakamalusog na mga tao ay makakakuha ng masamang kaso sa Covid, kaya bakit maghahanap ka ng kapanganiban sa mahirap na paraan kung ikaw ay isa sa ganyan?

Kahit din, sa ibang mga tao na may katamtaman na mga sintomas ay magkakaroon nang matagal na Covid, sa kapaguran,mahirapang huminga , pananakit sa laman at nahihirapang sa pag-iisip nang mabuti pagkaraan nang inisyal na impeksiyon.

Katotohanan: Walang ebidensiya na nagpapatunay sa kahilingan na ito at walang  pamamaraan na alin sa mga bakuna ay maaring makakasama sa pagka maaaring
magkaanak ang babae.Ang alamat na ikinakalat sa internet na pag-isip-isipan  na may ispaik protena(spike protein) sa coronavirus, na sinalakay ng anumang klase ng protena ng dugo (antibodies) na nagkaroon sa taong nabakunahan,katulad sa protena na natagpuan sa plasenta.Sa gayon pa man ,ito ay hindi totoo.Hindi  sapat na mayroong anuman na dahilan para pag-aaalalahan.

Katotohanan: Itong alamat ay nagkaroon ng maraming publisidad ngunit natural ang impeksiyon ng Covid at matagal na Covid na maaring may kaugnay sa di tumitigas  o tumatayo kung baga sa ari ng lalaki.Wala namang mga balita o  mga report tungkol kawala ng kakayahan na kaugnay sa pagbabakuna at ang pagbabakuna ay inirekomenda bilang proteksyon laban sa epekto ng impeksiyon.

Share this page
Find us on